Trygghet och trivsel

Vi arbetar aktivt för att barnen ska känna sig trygga med pedagogerna och alla kompisar i förskolan.

Vi vuxna är förebilder och visar glädje och entusiasm i mötet med barnen. Det är därför viktigt att vi har ett klimat som uppmuntrar tilliten till den egna förmågan och vi är därför noga med att uppmuntra, berömma och bekräfta barnet. Detta bidrar till att utveckla barnets jag. På förskolan har vi skapat en miljö där pedagogerna respekterar barnens känslor och viljor och ser varje barns möjligheter. Pedagogerna bemöter barnen med respekt och intresserar sig för deras tankar och funderingar.

Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar för att skapa en trygg atmosfär på förskolan. Ett av våra arbetssätt är vår likabehandlingsplan samt vår plan mot kränkande särbehandling som ger oss vägledning i hur vi ska agera i olika situationer för att vår förskola ska förbli en trygg plats att vistas på.