Barnets utveckling

Vi har ett utforskande arbetssätt som utgår från förskolans läroplan och med stöd av pedagogisk dokumentation får barnet reflektera över sin lärprocess.

Vi ser barnet som en aktiv kunskapssökande individ där en inre kraft och vilja att skapa egen kunskap bildar det kompetenta barnet. Genom positiv förstärkning och uppmuntran, lär vi barnen klara vardagliga utmaningar. Vi har fokus på att lära barnen att använda sin nyfikenhet till att söka kunskap och därigenom utveckla motorik, språk, begreppsbildning och sina sinnen. På förskolan erbjuder vi en rik och tillitsfull miljö som är utmanande och tillåtande och där barnen erbjuds att uttrycka sig på många sätt.

Dokumentation

Ditt barns utveckling och lärande följs upp genom olika former av dokumentation. Denna dokumentation samlas och åskådliggörs i ditt barns portfolio men även digitalt i Fronter. Portfolion finns alltid tillgänglig för barnen själv och för er som vårdnadshavare. Barnen utvecklas genom att deras lärprocess synliggörs på ett konkret och tilltalande sätt för dem.